טפסים

טופס בקשה לביטול חוג / פעילות

חובה למלא 9 ספרות
** ביטול החוג בכפוף לתקנון
חתמו כאן

התקנון

ביטולים לאחר תחילת שנת הלימודים

1.1. בקשת ביטול שתוגש עד ל-15 לכל חודש תחייב את ההורים בתשלום שכר לימוד עבור אותו חודש, והילד רשאי להשאר עד לסוף אותו חודש. בקשת ביטול שתוגש לאחר ה-15 לכל חודש תחייב את ההורים בתשלום שכר הלימוד בעבור החודש העוקב. את ההודעה בדבר ביטול ההתקשרות יש למלא טופס מקוון באתר ולאשר קבלתו.

1.2. בקשות ביטול שתוגשנה עד 31.1.2022 ועד בכלל, תחויבנה בתשלום אותו החודש ובלבד שהוגשו עד ה 20 (כולל) לאותו החודש. ואילו לאחר ה 20 לחודש תחויבנה בתשלום של חודש נוסף לחודש שבו הוגשה הבקשה.

1.3. במקרה של הפסקת ההשתתפות בחוג לאחר 01.02.2022 יחויבו המשתתפים בתשלום 50% דמי השתתפות עד לסוף שנת הפעילות.

1.4. במידה והמשתתף קיבל ציוד אישי, עלות הציוד תקוזז מסכום הזיכוי.

1.5. אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית.

1.6. משתתף שנאלץ לפרוש עקב פציעה/מחלה שלא מאפשרת את המשך השתתפותו, יהיה זכאי לזיכוי החל מהיום בו נפצע/חלה בכפוף למילוי טופס פרישה ואישור רופא המאשר את אי כשירותו.

1.7. במידה ומדובר בפציעה/מחלה שדורשים השבתה זמנית (מעל חודש) יהיה זכאי המשתתף לזיכוי חלקי על תקופה זו בכפוף למילוי טופס זיכוי ואישור רופא המאשר את אי כשירותו הזמנית.

1.8. בשעורי המוסיקה הפרטניים יינתנו עד 2 שעורי החזר בשנה, (בתאום עם המורה) לשעורים שבוטלו מסיבה מוצדקת (רפואית כולל אישור רופא) ובהודעה של 24 שעות מראש, למורה.

 


סמנו V ליד "אני לא רובוט"
מתנסנט